Vilkår og betingelser for kjøpsordre

anvendelighet

 • Gjelder 1. februar 2023
 • Avsnitt 1 – 36 er generelle klausuler som gjelder for alle bestillinger.
 • Seksjonene 37 – 41 er spesielle klausuler som gjelder for visse bestillinger, som spesifisert i hver seksjon.
 • Vedlegg A, hvis det er aktuelt, inneholder tilleggsbestemmelser som styrer bestillinger gitt i henhold til en føderal regjeringskontrakt.

GENERELLE KLAUSLER SOM GJELDER FOR ALLE BESTILLINGER

 1. DEFINISJONER. Termer med stor forbokstav brukt i dette dokumentet skal ha betydningen enten angitt nedenfor eller definert andre steder i disse vilkårene:
  1. "SIONYX" betyr SIONYX, LLC
  2. "Varer" betyr varene, inkludert alle materialer, komponentdeler, produkter, emballasje, forsyninger og merking av slike varer levert av Leverandøren til SIONYX i henhold til en Ordre.
  3. "Ordre" betyr dokumentene oppført i seksjon 2.
  4. "Part" betyr SIONYX eller leverandør individuelt; "Parter" betyr SIONYX og leverandøren samlet.
  5. "PO" betyr innkjøpsordren utstedt av SIONYX til leverandøren.
  6. "Tjenester" betyr tjenestene, inkludert arbeid, rådgivning, installasjon, implementering, vedlikehold og andre tjenester levert av leverandøren til SIONYX i henhold til en ordre.
  7. "Vilkår" betyr disse SIONYX-kjøpsvilkårene, inkludert eventuelle vedlegg.
  8. "Leverandør" betyr individet, selskapet eller enheten som er oppført på forsiden av PO, som PO er utstedt til.
  9. "Arbeid" betyr varene levert og/eller tjenestene utført av leverandøren i henhold til denne ordren. Med mindre annet er spesifisert, skal enhver henvisning til "dager" bety kalenderdager.
 2. REKKEFØLGE. Følgende dokumenter omfatter hele en ordre, som alle er innlemmet i denne referansen. I tilfelle en inkonsekvens eller konflikt mellom disse dokumentene, skal inkonsekvensen eller konflikten løses etter følgende prioritetsrekkefølge, der de høyere oppførte elementene har forrang fremfor lavere listede elementer:
  1. PO, inkludert eventuelle vilkår og instruksjoner skrevet på forsiden av PO.
  2. Eventuelle spesielt forhandlede vilkår og betingelser, inkludert men ikke begrenset til en produksjonstjenesteavtale, hovedforsyningsavtale eller lignende avtaler.
  3. Disse vilkårene.
  4. Leverandørens tilbud (hvis aktuelt).
  5. Leverandørens vilkår og betingelser (hvis aktuelt).

  Eventuelle vilkår eller betingelser foreslått av leverandøren som er i strid med, eller i tillegg til disse vilkårene, skal være ugyldige og har ingen effekt med mindre de er akseptert av SIONYX ved inkludering på forsiden av PO, eller en signert endring av dette. Disse vilkårene skal også gjelde for reparert, erstattet eller reparert arbeid levert av leverandøren nedenfor.

 3. OMFANGET AV ARBEIDET. Leverandøren skal levere Arbeidet beskrevet i, og i samsvar med Ordren. Med mindre annet er spesifisert i bestillingen, skal leverandøren levere alt personell, utstyr, forsyninger, fasiliteter og tjenester som er nødvendige for å utføre Arbeidet. I tilfelle SIONYXs bruk av varene eller tjenestene krever en lisens fra produsenten eller annen tredjepart, skal leverandøren skaffe, levere og levere til SIONYX (uten ytterligere kostnad for SIONYX) alle slike lisenser.

 4. GODKJENNING AV BESTILLING. Denne bestillingen anses å være akseptert og effektiv på det første av: (i) Leverandørens skriftlige aksept av bestillingen, (ii) leverandørens påbegynnelse av Arbeidet, eller (iii) Leverandøren aksepterer enhver betaling fra SIONYX for Arbeidet.

 5. LEVERANSE. Arbeidet skal leveres eller utføres i samsvar med tidsplanen, forsendelsesinstruksjonene og leveringsstedet som er angitt på forsiden av PO. Leverandøren skal være rimelig for alle tilleggskostnader som påløper som følge av leverandørens manglende overholdelse av SIONYXs leverings- og forsendelsesinstruksjoner. Med mindre annet er angitt på forsiden av PO, skal alle varer som sendes under PO leveres FOB-destinasjon, INCOTERMS 2020; og:
  1. Leveringsdato og mengde
   1. Tid er av essensen i denne orden.
   2. Datoen som er spesifisert for levering er den påkrevde leveringsdatoen ved SIONYX sitt anlegg. Leverandøren vil bekrefte aksept av leveringsdatoen eller foreslå en ny leveringsdato ("løftedatoen") når den godtar bestillingen.
   3. SIONYX har rett til å nekte, på leverandørens regning, varer levert mer enn to (2) virkedager før den planlagte leveringsdatoen, og leverandøren skal levere på nytt på den planlagte leveringsdatoen.
   4. Hvis SIONYX velger å beholde noen varer som er levert i forkant av den planlagte leveringsdatoen, kan SIONYX foreta betaling i samsvar med den opprinnelige leveringsplanen.
   5. Hvis leverandøren ikke leverer samsvarende varer i sin helhet på leveringsdatoen, kan SIONYX avslutte bestillingen umiddelbart ved å gi skriftlig varsel til leverandøren, og leverandøren skal holde SIONYX skadesløs mot eventuelle tap, krav, skader og rimelige kostnader og utgifter som direkte kan tilskrives leverandørens manglende levering av varene på leveringsdatoen.
   6. Hvis leverandøren leverer mer enn mengden av varer som er bestilt, kan SIONYX, etter eget skjønn, beholde tilleggsmengden uten økte kostnader for SIONYX, eller avvise alle eller eventuelle overskytende varer. Alle slike avviste varer skal returneres til leverandøren på leverandørens risiko og regning.
   7. Aksept av tidlige eller sene leveranser skal ikke anses som en endring av leverandørens forpliktelse til å foreta fremtidige leveranser i samsvar med leveringsplanen på forsiden av PO.
  2. Levering skal anses som fullført som følger:
   1. For varer, når den nødvendige mengde varer faktisk er mottatt og akseptert av SIONYX på leveringsstedet, til tross for levering til enhver transportør.
   2. For tjenester, når tjenestene er utført, mottatt og akseptert av SIONYX.
  3. Varer skal pakkes for forsendelse i henhold til SIONYX sine instruksjoner eller, hvis det ikke finnes instruksjoner, på en måte som er tilstrekkelig til å sikre at varene leveres i uskadet stand og i samsvar med industristandarder. Når det er aktuelt, for deler som er følsomme for elektrostatisk sensitive enheter (ESD), skal leverandøren sørge for at varene er forsvarlig pakket og identifisert som påkrevd i ANSI/ESD-S20.20 (f.eks. plassert i ledende eller statisk dissipative pakker, rør, bærere, ledende poser osv. ., for forsendelse) med emballasjen som tydelig indikerer at den inneholder elektrostatisk sensitive varer. Leverandøren må gi SIONYX rimelig forhåndsvarsel hvis den krever at SIONYX returnerer emballasjemateriale. Eventuell retur av slikt emballasjemateriale skal skje på Leverandørens regning.
 6. UNDERSØKELSE. Leverandøren er fullt ansvarlig for design, fabrikasjon og konstruksjon av varene og for overholdelse av alle vilkår, betingelser, spesifikasjoner, tegninger og koder. SIONYX skal ha rett til å inspisere varene og leverandørens produksjonsprosesser og fasiliteter som brukes i produksjonen av varene til enhver rimelig tid. Leverandøren skal gi all informasjon, fasiliteter og assistanse som er nødvendig for sikker og praktisk inspeksjon uten ekstra kostnad. SIONYX skal ha rimelig tid, men ikke mindre enn tretti (30) dager etter mottak til å inspisere varene. Ingen slik inspeksjon (eller valg om ikke å inspisere) skal frita leverandøren fra dens forpliktelser til å levere alt arbeid i strengt samsvar med kravene i denne ordren, og SIONYX skal ha rett til å foreta ytterligere inspeksjoner etter at leverandøren har utført sine utbedringshandlinger. Det er uttrykkelig avtalt at inspeksjoner og/eller betalinger før levering ikke skal utgjøre endelig aksept.
 7. Hvis noe avvikende arbeid oppdages, kan SIONYX, etter eget valg:

  1. akseptere Arbeidet til en rimelig redusert pris;
  2. kreve at leverandøren umiddelbart reparerer, erstatter eller utfører arbeidet på leverandørens regning, inkludert alle relaterte frakt- og transportkostnader;
  3. returnere på leverandørens regning og kreve at leverandøren refunderer kjøpesummen for avviste varer; eller
  4. returnere, utføre på nytt, reparere, erstatte eller anskaffe det avvikende arbeidet på leverandørens regning hvis leverandørens reparasjon, utskifting, reparasjon eller refusjon av arbeid ikke er rettidig eller tilfredsstillende for SIONYX.
 8. PRIS. Som vederlag for Arbeidet skal SIONYX betale til leverandøren beløpet som er beskrevet i bestillingen ("kontraktsprisen"). Kontraktsprisen inkluderer prisen på varene og/eller tjenestene som tilbys. Andre kostnader, som kan inkludere emballasje, frakt/transport, fraktkostnader, forsikring, avgifter, avgifter, installasjon og alle gjeldende avgifter vil bli priset separat. 

 9. FAKTURA. Leverandøren må sende inn en korrekt faktura (definert nedenfor) til SIONYX for å få betalt for Arbeidet. For formålet med denne bestillingen skal en "korrekt faktura" bety, i det minste, en faktura som inneholder leverandørens navn, leverandøradresse, SIONYX-ordrenummeret knyttet til dette arbeidet, fakturadato, en beskrivelse av varene/tjenestene som faktureres, enhetspris(er), dato(er) for levering og/eller service og total kjøpspris. SIONYX forbeholder seg retten til å avvise alle fakturaer som ikke følger spesifikasjonene skissert i denne delen. Leverandøren vil sende fakturaen til SIONYX ved levering av varene og/eller fullføring av tjenestene. Fakturaer sendes på e-post til AP@SIONYX.com.

 10. INNBETALING. SIONYX skal betale Leverandøren i amerikanske dollar på eller før sist av seksti (60) dager fra det siste av (i) mottak av en korrekt faktura, eller (ii) aksept av Arbeidet som dekkes av en riktig faktura. Betaling vil skje med metoden spesifisert i leverandørens registreringsskjema. SIONYX kan foreta eventuelle justeringer i leverandørens fakturaer på grunn av mangel, forsinket levering, avvisninger eller annen manglende overholdelse av kravene i denne ordren før betaling. Betaling skal ikke utgjøre endelig aksept. SIONYX vil ikke betale straffer eller gebyrer for sen betaling. SIONYX er ikke forpliktet til å betale noen faktura mottatt fra Leverandøren mer enn 120 dager etter at SIONYX aksepterer Arbeidet eller mottar Varene.

 11. MERKNADER; REPRESENTANTER. Eventuelle meldinger nedenfor skal sendes til enkeltpersoner og adresser som er oppført på PO. Varsler skal være skriftlige og kan leveres via elektronisk post i PDF-format; for hånd; med US Mail, forhåndsbetalt porto; eller av en nasjonalt anerkjent budtjeneste. SIONYXs kjøper navngitt på bestillingen, eller deres autoriserte delegat i tilfelle de er utilgjengelige, er de eneste personene som er autorisert til å handle på vegne av SIONYX under denne bestillingen. Diskusjoner med SIONYX som påvirker Kontraktsprisen, tidsplanen, Arbeids- og Ordrevilkårene skal bare foretas med den autoriserte SIONYX-kjøperen eller den autoriserte delegaten.

 12. ENDRINGER. SIONYX kan fra tid til annen, ved skriftlig melding til Leverandøren, suspendere, stoppe eller gjøre endringer i Arbeidet. Hvis en slik suspensjon, stans eller endring forårsaker en vesentlig økning eller reduksjon i kostnadene for eller tiden som kreves for å utføre noen del av Arbeidet, skal partene forhandle frem en passende rettferdig justering av prisen eller leveringsplanen, eller begge deler, og skal endre ordren tilsvarende.
 13. Som en precedens for enhver rettferdig justering, må leverandøren varsle SIONYX skriftlig om leverandørens forespørsel om en rettferdig justering, sammen med tilstrekkelig informasjon, dokumentasjon og kostnadsberegninger som støtter beløpet som kreves. Med mindre annet er instruert av SIONYX, må forespørsler fra Leverandøren om rettferdig justering være mottatt av SIONYX (a) innen ti (10) dager fra datoen Leverandøren mottar varsel fra SIONYX om en endring. Unnlatelse av å godta noen justering skal betraktes som en tvist og løst i samsvar med § 22 (Tvister).

  Enhver endring foretatt av Leverandøren uten SIONYX' skriftlige godkjenning skal anses som frivillig av Leverandøren og ikke kompenserende i henhold til Ordren. Ingenting i denne artikkelen skal frita leverandøren fra å fortsette med utførelsen av de uendrede delene av bestillingen.

  Til tross for det ovennevnte eller andre bestemmelser i disse vilkårene, samtykker leverandøren i at endringer i Arbeidet som kan være nødvendig for å oppfylle ytelseskravene spesifisert i bestillingen ikke gir leverandøren rett til noen justering i verken pris eller levering.

 14. FORTROLIG INFORMASJON. Partene kan avsløre eiendomsbeskyttet informasjon til hverandre som en del av denne ordren. Hver part er enige om at den vil:
  1. bare bruke eller avsløre den andre partens proprietære informasjon i utførelsen av denne ordren (all annen bruk eller avsløring krever skriftlig godkjenning);
  2. begrense tilgangen til den andre partens proprietære informasjon til de ansatte, konsulenter, agenter eller advokater («Representanter») som må ha tilgang til den i henhold til denne ordren. Alle representanter må være underlagt en konfidensialitetsavtale med vilkår som er minst like restriktive som de som er inneholdt her, og hver part skal være ansvarlig og ansvarlig for sine representanters overholdelse av denne avtalen.
  3. bruke samme grad av aktsomhet for å opprettholde og beskytte den andre partens eiendomsbeskyttede informasjon som den gjelder for egen eiendomsbeskyttet informasjon av tilsvarende betydning, men under ingen omstendigheter med mindre enn en rimelig grad av aktsomhet.

  Forpliktelsene angående beskyttelse og bruk av eiendomsbeskyttet informasjon som avsløres nedenfor, skal vare og fortsette i en periode på fem (5) år etter utløpet eller tidligere oppsigelse av denne ordren.

 15. PUBLISITET. Ingen nyhetsmeldinger, markedsføring, offentlig kunngjøring, avslag eller bekreftelse av noen del av emnet i denne ordren skal gjøres uten skriftlig forhåndssamtykke fra SIONYX. Leverandøren skal ikke bruke navnet, logoen eller varemerket til SIONYX uten SIONYX sitt skriftlige samtykke. Begrensningene i dette avsnittet skal overleve fullføringen eller oppsigelsen av denne ordren.

 16. EIENDOMSRETTIGHETER.
  1. SIONYX Eiendom. Alle tegninger, verktøy, jigger, dyser, inventar, materialer, spesifikasjoner, informasjon, data, programvare og annen eiendom levert eller betalt av SIONYX skal være og forbli eiendommen til SIONYX ("SIONYX sin eiendom"), som skal returneres til SIONYX på SIONYXs forespørsel. Leverandøren skal kun bruke SIONYXs eiendom i utførelsen av Arbeidet i henhold til denne ordren, med mindre SIONYX skriftlig samtykker til noe annet.
  2. Åndsverk. Enhver oppfinnelse eller åndsverk som først er unnfanget, forfattet, utviklet eller på annen måte generert av leverandøren i utførelsen av denne ordren, eller som er avledet fra eller basert på bruken av SIONYX-eiendom (samlet kalt "Forgrunns-IP"). å være eiendommen til SIONYX. Leverandøren tildeler herved sine rettigheter i Forgrunns-IP til SIONYX og skal utføre slike dokumenter som er nødvendige for å perfeksjonere SIONYX sin eiendomsrett til dette. Med mindre annet uttrykkelig er avtalt i en samtidig eller etterfølgende skrift om det motsatte eller på annen måte uttrykkelig fremsatt i denne ordren, skal ethvert arbeid utført i henhold til denne ordren som inkluderer opphavsrettslige interesser anses som et "arbeid laget for utleie". I den grad noen av slike verk ikke kvalifiserer som et "arbeid laget for utleie", overdrar selger herved til SIONYX alle sine immaterielle rettigheter, inkludert dets opphavsrett, til slike verk som trer i kraft umiddelbart etter opprettelsen av slike verk, inkludert når de er først fikset i et håndgripelig medium.
 17. GARANTI. I tillegg til leverandørens standardgaranti, garanterer leverandøren at:
  1. Hvis varer leveres i henhold til denne ordren, skal slike varer (i) være fri for defekter i design, materiale og utførelse, (ii) være egnet for tiltenkt bruk, (iii) være nye og (iv) samsvare med gjeldende spesifikasjoner, tegninger og standarder for kvalitet og ytelse.
  2. Hvis tjenester leveres, skal slike tjenester utføres (i) på en god og håndverksmessig måte, (ii) av personell med nødvendig erfaring, ferdigheter, kvalifikasjoner, opplæring og lisenser, og (iii) i samsvar med gjeldende fagpersonell. standarder som for tiden er anerkjent i bransjen.
  3. Verket inkludert, men ikke begrenset til, produserte produkter, maskiner, enheter, materiale, programvare og fastvare, som ikke er av SIONYX sin design, sammensetning eller produksjon, skal være fri og fri for brudd på gyldig patent, opphavsrett, varemerke, maske verk, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter som eies eller kontrolleres av en tredjepart.
  4. Arbeidet vil bli utført i samsvar med alle gjeldende lover eller forskrifter, inkludert de som er beskrevet i seksjoner 32 (Overholdelse av offentlige lover og krav) og 32 (like muligheter).

  De foregående garantiene skal overleve enhver levering, inspeksjon, aksept eller betaling fra SIONYX i lenger (i) ett (1) år fra levering av varer eller ytelse av tjenester, eller (ii) Leverandørens standard garantiperiode.

 18. ERSTATNING. "Krav" skal bety alle påstander, krav, handlinger, søksmål, krav, skader, forpliktelser, tap, forpliktelser, forlik, dommer, kostnader og utgifter, inkludert, uten begrensning, rimelige advokatsalærer og kostnader. "SIONYX Indemnitees" skal bety SIONYX, og dets direktører, offiserer, ansatte, agenter, tilknyttede selskaper, leverandører, leverandører og kunder. "Leverandøragenter" skal bety Leverandøren og dens direktører, ledere, ansatte, agenter, tilknyttede selskaper, leverandører, underleverandører og leverandører.

  Leverandøren skal holde skadesløs og forsvare SIONYX-skadesløsere fra og mot alle krav som oppstår som følge av eller er relatert til:

  • Leverandøragenters handlinger eller unnlatelser mens de er på stedet (definert i avsnitt 29);
  • Leverandøragenters forsettlige eller forsettlige uredelighet, uaktsomhet eller svindel;
  • personskade, død eller tap av eiendom eller skader tilskrevet eller forårsaket av Arbeidet; eller
  • Leverandøragenters brudd på enhver representasjon, garanti, løfte, forpliktelse eller pakt gjort her, inkludert garantiene i seksjon 15.

  SIONYX skal umiddelbart varsle Leverandøren om alle faktiske eller potensielle krav som det søkes om forsvar eller skadesløsholdelse for. I tilfelle det søkes om forsvar eller skadesløsholdelse for et krav, skal leverandøren beholde kvalifisert, uavhengig advokat som er rimelig akseptabel for SIONYX, med påviselig erfaring med å forsvare krav av den typen som skal forsvares.

  Etter at leverandøren har påtatt seg forsvaret av et krav, kan leverandøren bestride, betale eller avgjøre kravene uten samtykke fra SIONYX bare hvis dette forliket (1) ikke innebærer noen innrømmelse fra SIONYX side om at det har brutt noen lov eller krenket rettigheter til noen person, (2) har ingen innvirkning på noe annet krav mot SIONYX, (3) gir som fordringshaverens eneste lettelse økonomiske skader som betales i sin helhet av leverandøren, og (4) krever at fordringshaver fritar SIONYX fra alt ansvar påstått i kravet.


 19. ANSVARSBEGRENSNING. UNNTATT FOR BRUDD PÅ SEKSJON 12 (PROPRIETT INFORMASJON), OG SKADESLAGSFORPLIKTELSENE I HENHOLD TIL SEKSJON 16, SKAL NOEN PARTER IKKE UNDER OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR DEN ANDRE FOR NOEN SPESIELLE, EKSEMPELISKE, TILFELDIGE, ELLER FØLGELIGE, FØLGELIGE, ANSVARLIGE ELLER TAPET FORTJENESTE, UANSETT DEN JURIDISKE TEORIEN SLIK SLIK SKADER SØKES UNDER, OG SELV OM EN PART HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

 20. FORSIKRINGSKRAV. Uten at det berører leverandørens forpliktelse til å holde SIONYX skadesløs, skal leverandøren anskaffe og vedlikeholde for sin regning og vedlikeholde så lenge denne ordren varer, og sikre at dens leverandøragenter (definert i seksjon 16) som yter arbeid i henhold til denne ordren også anskaffer og vedlikeholder forsikringspolisene. kreves nedenfor med økonomisk ansvarlige forsikringsselskaper, og med polisegrenser som ikke er mindre enn de som er angitt nedenfor.
  1. Arbeidskompensasjon: Dekning for lovpålagte forpliktelser pålagt av lovene i staten(e) der Leverandøren skal utføre Arbeidet.
  2. Forretningsbilansvar: Dekning for bruk av alle eide, ikke-eide og leide kjøretøy med grenser på ikke mindre enn $1,000,000 XNUMX XNUMX per forekomst kombinert enkeltgrense for ansvar for personskade og eiendomsskade.
  3. Kommersielt generelt ansvar: Dekning for tredjeparts kropps- og eiendomsskade, personskade, produkter og fullførte operasjoner, kontraktsansvar og uavhengige kontraktørers ansvar med grenser som ikke er mindre enn $1,000,000 2,000,000 XNUMX per hendelse og $XNUMX XNUMX XNUMX til sammen.

  De nødvendige forsikringsdekningene ovenfor skal være primære og ikke-bidragsgivende med hensyn til enhver annen forsikring som kan opprettholdes av SIONYX. Til tross for eventuelle bestemmelser heri, er leverandøragenter ikke forsikret av SIONYX og er ikke dekket av noen forsikringspoliser som SIONYX har anskaffet eller har på plass. Eventuelle selvforsikrede beholdninger, egenandeler og ekskluderinger i dekningen i polisene som kreves i denne delen skal overtas av, for regning av og på egen risiko av Leverandøren og skal betales av Leverandøren. Leverandørens ansvar i henhold til denne ordren skal under ingen omstendigheter begrenses til omfanget av forsikring eller minimumsgrensene som kreves her. I tilfelle leverandøragenter går inn på SIONYX-lokaler (definert i seksjon 29) for å utføre Arbeidet, skal leverandøren navngi SIONYX som en ekstra forsikret på sine forsikringer.

  På SIONYXs anmodning skal Leverandøren fremlegge forsikringsbevis som beviser forsikringspolisene ovenfor, inkludert bevis på ytterligere forsikret status. Unnlatelse fra SIONYX til å kreve slike sertifikater eller å identifisere mangler ved den leverte forsikringen skal ikke tolkes som eller anses å være en fraskrivelse av Leverandørens forpliktelser til å opprettholde de ovennevnte forsikringsdekningene.

 21. AVSLUTNING.
  1. Oppsigelse for enkelhets skyld. SIONYX kan avslutte denne bestillingen, helt eller delvis, når som helst ved å gi ti (10) dager skriftlig varsel til leverandøren.
  2. Oppsigelse for standard. Hver av partene kan, ved skriftlig varsel til den andre parten, si opp denne ordren for mislighold ved inntreffet av følgende:
   1. En part blir insolvent eller gjenstand for søksmål i henhold til enhver lov knyttet til konkurs eller lettelse av skyldnere, eller innrømmer skriftlig sin manglende evne til å betale sin gjeld når de forfaller.
   2. En part bryter vesentlig sine forpliktelser i henhold til denne ordren, og avhjelper ikke et slikt brudd innen en periode på ti (10) dager etter mottak av varsel fra den ikke-overtredende part som spesifiserer slikt brudd.

   Hvis denne bestillingen avsluttes på grunn av leverandørens vesentlige mislighold, kan SIONYX skaffe eller på annen måte skaffe, på slike vilkår og på en slik måte som SIONYX måtte finne hensiktsmessig, forsyninger eller tjenester tilsvarende det avsluttede arbeidet, og leverandøren skal være ansvarlig overfor SIONYX for eventuelle overskytende kostnader ved slike lignende forsyninger eller tjenester.

  3. Effekt av oppsigelse. Ved eller etter oppsigelse, enten helt eller delvis, skal leverandøren overføre eiendomsretten og levere til SIONYX, på den måten og i den utstrekning SIONYX skriftlig har bedt om, komplett eller delvis komplett Arbeid, inkludert artikler, materialer, deler, verktøy, dyser , mønstre, jigger, inventar, planer, tegninger, informasjon og kontraktsrettigheter som leverandøren har produsert eller ervervet under utførelsen av den avsluttede delen av denne ordren.

  4. Hvis denne bestillingen sies opp for enkelhets skyld, vil SIONYX rettferdig godtgjøre leverandøren i henhold til prosedyrene som er beskrevet i avsnitt 11 (Endringer). Hvis denne ordren termineres på grunn av mislighold, vil SIONYX betale leverandøren kontraktsprisen for fullførte varer levert til og akseptert av SIONYX, og den virkelige verdien av de andre varene som er forespurt og levert. Uavhengig av årsaken til oppsigelsen skal ikke i noe tilfelle slik verdi overstige Kontraktsprisen for slike varer.

   I den grad denne ordren avsluttes delvis, skal leverandøren fortsette å utføre de ikke-terminerte delene av denne ordren. SIONYX skal ikke ha noen forpliktelser overfor leverandøren med hensyn til den avsluttede delen av denne bestillingen med unntak av det som er angitt her. I tilfelle av leverandørens vesentlige brudd på denne ordren, skal SIONYX sine rettigheter som angitt her komme i tillegg til SIONYX sine andre rettigheter ved lov eller egenkapital som ikke er angitt i denne ordren.

 22. FORCE MAJEURE. Ingen av partene skal holdes ansvarlig for skader som følge av mislighold som skyldes årsaker utenfor den partens rimelige og forutsigbare kontroll, og uten partens feil eller uaktsomhet. Slike årsaker inkluderer, men er ikke begrenset til, handlinger utført av Gud eller den offentlige fienden, handlinger utført av myndighetene i dens suverene eller kontraktsmessige kapasitet, branner, flom, epidemier, terrorisme, karantenerestriksjoner, streiker, fraktembargoer og uvanlig hardt vær. . I tilfelle utførelsen av denne ordren blir hindret, forsinket eller negativt påvirket av årsaker av den typen som er beskrevet ovenfor (“Force Majeure”), skal den parten hvis utførelse er berørt skriftlig varsle den andre partens autoriserte representant om dette og, kl. SIONYXs valg, denne ordren kan endres eller avsluttes med slike justeringer av leveringsplanen og kontraktsprisen som med rimelighet kan kreves av eksistensen av Force Majeure.

 23. RETTSVALG. Denne ordren skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Commonwealth of Massachusetts, uten hensyn til dens lovkonflikter. Partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til denne ordren skal ikke reguleres av bestemmelsene i FN-konvensjonen fra 1980 om kontrakter for internasjonalt kjøp av varer eller FN-konvensjonen om foreldelsesfristen for internasjonalt kjøp av varer, med endringer.

 24. TVISTER. Ethvert krav, uenighet eller tvist som kan oppstå under eller i forbindelse med denne ordren («Tvist»), skal reduseres til skriftlig og sendes inn for løsning til stigende ledelsesnivåer hos de respektive partene. Enhver tvist som ikke kan løses til begge parters gjensidige tilfredshet, etter forhandlinger i god tro, innen nitti (90) dager fra datoen det skriftlige kravet er mottatt av den andre parten, kan avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon. Partene er enige om den personlige og eksklusive jurisdiksjonen og verneting til de føderale og statlige domstolene i Middlesex og Essex Counties, Massachusetts. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, gir partene avkall på enhver rett de måtte ha til en rettssak av jury.

 25. Til tross for det ovennevnte, kan hver av partene når som helst søke påbud eller andre rettferdige rettsmidler i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon for brudd på deres konfidensialitetsforpliktelser i henhold til seksjon 12 eller brudd på deres immaterielle rettigheter.

  I påvente av rettsforfølgelse, anke eller endelig avgjørelse eller løsning av en tvist, skal leverandøren fortsette flittig, som anvist av SIONYX, med ytelsen i henhold til denne ordren.

  Ingenting i denne delen eller noen autorisasjon eller tilbud som kan gis skal anses å utgjøre aksept eller erkjennelse fra SIONYX av gyldigheten av Leverandørens krav eller noen del av dette, og skal heller ikke anses å begrense eller på noen måte begrense SIONYX fra å foreta noen handlinger, inkludert tilgjengelige rettsmidler, anser den som hensiktsmessig for å beskytte sine egne interesser.

 26. VARSEL OM INFORMASJONSSIKKERHETSHENDELSE. For formålet med denne klausulen betyr en "Informasjonssikkerhetshendelse" ethvert faktisk eller mistenkt datainnbrudd, cyberhendelse eller annen hendelse som leverandøren faktisk er, eller rimeligvis burde være klar over, involverer eller på annen måte angår tap, misbruk, uautorisert eller utilsiktet tilgang til, eller modifikasjon eller ødeleggelse av SIONYX-leverte (i) data, (ii) systemer, (iii) proprietær informasjon, (iv) kontrollert uklassifisert informasjon (som dette begrepet er definert 32 CFR §2002.4) (samlet, (i) gjennom (v) refereres til som "sensitiv informasjon").

 27. Leverandøren vil umiddelbart, men ikke senere enn syttito (72) timer etter at leverandøren har fått vite om en informasjonssikkerhetshendelse, varsle SIONYXs innkjøpsavdeling på SC@SIONYX.com av en slik informasjonssikkerhetshendelse. For leverandørens egen regning vil leverandøren umiddelbart (a) undersøke enhver informasjonssikkerhetshendelse; (b) iverksette alle anstrengelser for å sikre SIONYX sin sensitive informasjon, og redusere virkningen av informasjonssikkerhetshendelsen; (c) gi løpende, rettidig og relevant informasjon til SIONYX, inkludert forespørsler om informasjon og statusoppdateringer; (d) rapportere til SIONYX, ikke sjeldnere enn én gang i uken inntil informasjonssikkerhetshendelsen er løst, leverandørens avbøtende innsats knyttet til informasjonssikkerhetshendelsen; (e) samarbeide med SIONYX for å gi rettidig varsel til berørte tredjeparter, om nødvendig; (f) samarbeide med SIONYX i forbindelse med enhver uavhengig undersøkelse som SIONYX måtte ønske å gjennomføre med hensyn til en slik informasjonssikkerhetshendelse; (g) overholde alle juridiske og forskriftsmessige krav, angående sikring av sensitiv informasjon, inkludert meldings- og rapporteringskrav, angående informasjonssikkerhetshendelsen; og (h) samarbeide med SIONYX for å identifisere rimelige skritt som bør implementeres for å begrense, stoppe eller på annen måte avhjelpe enhver informasjonssikkerhetshendelse. I tre (3) år etter oppløsningen av en informasjonssikkerhetshendelse, skal SIONYX ha tilgang til og rett til å undersøke, reprodusere og revidere leverandørregistreringer knyttet til informasjonssikkerhetshendelsen og leverandørens forpliktelser i henhold til denne klausulen.

 28. GENERELT FORHOLD. Leverandøren er ikke ansatt i SIONYX for noe formål overhodet. Leverandøren godtar at i alle saker knyttet til denne ordren, skal den opptre som en uavhengig kontraktør og skal påta seg og betale alle forpliktelser og utføre alle forpliktelser som er pålagt med hensyn til utførelsen av denne ordren. Leverandøren skal ikke ha noen rett, makt eller myndighet til å opprette noen forpliktelse, uttrykt eller underforstått, på vegne av SIONYX eller sin Kunde og skal ikke ha fullmakt til å representere SIONYX som en agent.

 29. IKKE-ANMELDELSE. Leverandøren skal ikke oppfordre SIONYXs ansatte til ansettelse på noe tidspunkt under utførelsen av denne ordren. Den foregående begrensningen skal ikke forby plassering av reklame for generell sirkulasjon som kan mottas eller ses av SIONYXs ansatte.

 30. IKKE AVSKRIVELSE AV RETTIGHETER. Unnlatelse av en parts å insistere på streng oppfyllelse av noen av vilkårene og betingelsene i denne ordren, eller å utøve noen rettigheter eller rettsmidler, skal ikke tolkes som en fraskrivelse av dens rett til å hevde noe av det samme eller til å stole på noen slike vilkår eller betingelser når som helst etterpå.

 31. OVERHOLDELSE AV EKSPORT OG IMPORT. Leverandøren skal overholde lovene og forskriftene i USA knyttet til eksport og utenlandske transaksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, International Traffic in Arms Regulations (ITAR) og Export Administration Regulations (EAR). Spesielt skal Leverandøren ikke avsløre noen tekniske data, og heller ikke levere eller eksportere noe produkt produsert ved bruk av tekniske data, ut av USA, eller til utenlandske enheter i USA, uten skriftlig tillatelse fra den amerikanske regjeringen.

 32. OPPDRAG OG UNDERLEVERANDØRER. Denne bestillingen kan ikke overdras og skal ikke tildeles av leverandøren uten skriftlig forhåndssamtykke fra SIONYX. Videre samtykker Leverandøren i å innhente SIONYXs godkjenning før underleverandører av noen vesentlig del av denne Bestillingen.

 33. PÅ SIONYXS FASILITETER. I tilfelle en leverandøragent går inn i fasilitetene eller eiendommen til SIONYX ("lokalene") av en eller annen grunn i forbindelse med denne bestillingen, skal leverandøren (a) overholde all sikkerhet, sikkerhet, oppførselsregler, merker og personlig identitet, og relaterte krav til SIONYX mens du er på stedet; og (b) gi informasjon som med rimelighet kreves av SIONYX for å sikre riktig identifikasjon av leverandøragenten. SIONYX kan, etter eget skjønn, få leverandøren til å fjerne enhver leverandøragent fra lokalene og be om at en slik leverandøragent ikke blir overført til å utføre noe arbeid eller gå inn i lokalene i henhold til denne ordren.

 34. SLUTT PÅ LIVET OG STØTTE.  Leverandøren skal varsle SIONYX skriftlig hvis noen varer, inkludert noen deler, underkomponenter, komponenter, sammenstillinger eller undermonteringer, i varene levert under dette, inkludert de levert av selgers lavere nivåleverandører, er eller forventes å gå ut av produksjon eller vil ikke lenger være kommersielt tilgjengelig. Slikt varsel skal: (i) gis til SIONYX minst tolv (12) måneder før den forventede datoen for opphør eller utilgjengelighet, eller dersom tolv (12) måneders varsel ikke er rimelig gitt omstendighetene, så snart som praktisk mulig; og (ii) spesifikt identifisere navnet og adressen til leverandøren og delen ved navn, delenummer, funksjon og plasseringen i den leverte varen. I slike tilfeller skal Leverandøren gjøre tilgjengelig for SIONYX og gir herved SIONYX en royaltyfri lisens til å bruke alle tegninger, spesifikasjoner, data og kunnskap for å gjøre det mulig for SIONYX eller SIONYXs kunde å produsere eller anskaffe varen, komponenten, underenheten eller reservedelen .

 35. KVALITETSKONTROLL OG AVVIKLING
  1. Varene skal være strengt i samsvar med beskrivelsen, planene, spesifikasjonene og prøvene. Hvis det ikke finnes spesifikke beskrivelser, planer, spesifikasjoner eller prøver, og i den grad de ikke er eksplisitte, skal varene være nye, av den nyeste designen eller modellen i samsvar med SIONYX sine krav, og av beste kvalitet. 
  2. Leverandøren kan ikke erstatte varer eller deler av varer. Hvis SIONYX mottar varer som ikke er i samsvar med disse kravene, kan SIONYX avvise slik forsendelse helt eller delvis ved å varsle Leverandøren. Leverandøren skal fjerne slike avviste varer på Leverandørens regning innen ti (10) dager etter datoen for SIONYXs varsel til Leverandøren. Hvis SIONYX fastslår eller har grunn til å tro at varene inneholder mistenkelige og/eller forfalskede deler, skal SIONYX gi leverandørvarsel, beslaglegge de mistenkte/forfalskede delene og rapportere alle hendelser til ERAI eller Government Industry Data Exchange Program (GIDEP) .
  3. Leverandøren skal varsle SIONYX innen førtiåtte (48) timer etter at leverandøren oppdager at en vare eller en tjeneste ikke er i samsvar. Hvis leverandøren leverer varer eller tjenester som ikke er i samsvar, kan SIONYX, etter eget valg og leverandørens regning: 
   1. avvise varene eller tjenestene for full refusjon eller kreditt; 
   2. godta hele eller deler av varen eller tjenesten til en gjensidig avtalt prisreduksjon eller andre vederlag; 
   3. kreve at leverandøren umiddelbart korrigerer eller erstatter varene eller tjenestene; 
   4. skaffe samsvarende varer eller tjenester fra en annen kilde; 
   5. kansellere innkjøpsordren for standard, eller
   6. utøve andre gjeldende rettigheter eller rettsmidler. 
  4. SIONYX skal spesifisere skriftlig årsaken til enhver avvisning av ikke-konforme varer eller tjenester. Hvis SIONYX velger å avvise de avvikende varene eller tjenestene, skal leverandøren gi disposisjonsinstruksjoner angående de avvikende varene eller tjenestene, og hvis aktuelt, datoen de ikke-konforme varene eller tjenestene vil bli reparert eller erstattet og returnert til SIONYX. Leverandøren skal bære all risiko for tap for de ikke-bekreftende varene eller tjenestene og være ansvarlig for enhver økning i kostnader, inkludert gjenanskaffelseskostnader, som kan tilskrives SIONYXs avvisning av de ikke-konforme varene eller tjenestene. Hvis SIONYX avviser varer eller tjenester som avvikende og leverandøren ikke erkjenner SIONYXs avvisning og disposisjonsplan for varene eller tjenestene, vil SIONYX være berettiget til å disponere de ikke-konforme varene eller tjenestene uten ansvar overfor leverandøren. I tillegg kan SIONYX velge å returnere de avvikende varene eller tjenestene tilbake til selgeren på selgers risiko for tap og bekostning.
 36. OVERHOLDELSE AV OFFENTLIGE LOVER OG KRAV. Leverandøren skal til enhver tid overholde de høyeste standarder for forretningsetikk, og nøye overholde alle gjeldende føderale, statlige og lokale lover, lover, lover, forskrifter, regler, forordninger, myndighetsdirektiver og bestillinger som nå er i kraft eller heretter. vedtatt, inkludert de som er knyttet til arbeidsforhold, lønn, ansettelsestimer, bekjempelse av menneskehandel, databeskyttelse for likestillingsmuligheter, miljøsaker, ikke-segregerte fasiliteter, helse og sikkerhet og anskaffelsesintegritet (f.eks. Procurement Integrity Act, 41 USC § 2104-107). Leverandøren skal for egen regning innhente alle tillatelser eller lisenser som kreves for å utføre Arbeidet.

 37. LIKE MULIGHET. SIONYX og leverandøren skal overholde kravene i 41 CFR 60–1.4(a), 60–300.5(a) og 60–741.5(a). Disse forskriftene forbyr diskriminering av kvalifiserte individer basert på deres status som beskyttede veteraner eller individer med funksjonshemming, og forbyr diskriminering av alle individer basert på rase, farge, religion, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet eller nasjonal opprinnelse. Dessuten krever disse forskriftene at dekkede hovedentreprenører og leverandører iverksetter bekreftende tiltak for å ansette og avansere i ansettelsesindivider uten hensyn til rase, farge, religion, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, nasjonal opprinnelse, funksjonshemming eller veteranstatus.

 38. MODIFIKASJON. Enhver endring eller endring av denne ordren må gjøres skriftlig og signert av autorisert representant for partene.

 39. SEVERABILITET. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, frafaller partene herved enhver lovbestemmelse som vil gjøre en klausul i denne ordren ugyldig eller på annen måte ikke håndhevbar i noen henseende. I tilfelle en bestemmelse i denne ordren anses for å være ugyldig eller ikke håndhevbar, vil en slik bestemmelse bli tolket for å oppfylle sitt tiltenkte formål i den maksimale utstrekning som er tillatt av gjeldende lov, og de gjenværende bestemmelsene i denne ordren vil fortsette med full kraft og virkning.

 40. HELE AVTALEN. Partene er enige om at denne ordren, inkludert alle dokumenter som er innlemmet heri ved referanse, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom partene og erstatter og erstatter alle tidligere eller samtidige representasjoner, avtaler eller forståelser av noe slag, enten skriftlige eller muntlige, knyttet til emnet her.
 41. SPESIELLE KLAUSULER SOM GJELDER FOR VISSE BESTILLINGER.  Hvis noen av de følgende spesialklausulene ikke gjelder for denne spesifikke ordren, skal slike klausuler anses som selvslettende.

 42. HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER. Denne delen skal gjelde hvis leverandøren håndterer "personlig informasjon" om innbyggere i Massachusetts, som definert i Massachusetts Information Security Regulations, 201 Code of Mass. Regs. 17.00 ff. ("IS-forskriften").
 43. Leverandøren godtar at så lenge den har tilgang til eller vedlikeholder kopier av personopplysninger, skal den: (a) overholde IS-regelverket, (b) umiddelbart varsle SIONYX om ethvert mistenkt eller faktisk databrudd som involverer personlig informasjon, og (c) ) samarbeide med SIONYX for å undersøke og rette opp ethvert mistenkt eller faktisk databrudd som involverer personlig informasjon.

 44. MISTENKTE/FORSAKTE DELER. Denne delen gjelder hvis leverandøren skal levere varer under denne bestillingen.
 45. "Forfalsket verk" betyr arbeid som er (a) en ulovlig eller uautorisert reproduksjon, erstatning eller endring som har blitt feilmerket, feilidentifisert eller på annen måte misrepresentert for å være en autentisk, umodifisert gjenstand fra originalkomponentprodusenten (OCM) eller originalutstyrsprodusenten (OEM); (b) godkjent arbeid som har nådd en levetidsgrense eller har blitt skadet utover mulig reparasjon, men som er endret og feilaktig framstilt som akseptabelt; (c) en gjenstand som ikke inneholder de riktige eksterne eller interne materialene eller komponentene som kreves av OCM/OEM eller som ikke er konstruert i samsvar med OCM/OEM-spesifikasjonen; (d) en vare eller en komponent derav som er brukt, pusset opp eller gjenvunnet, men som er feilaktig framstilt som en ny vare; (e) en vare som ikke har bestått alle OCM/OEM-påkrevde tester, verifisering, screening og kvalitetskontroll, men som er feilaktig framstilt som å ha oppfylt eller bestått slike krav; (f) en vare med en etikett eller annen merking ment, eller rimelig sannsynlig, for å villede en fornuftig person til å tro at en ikke-OCM/OEM-vare er en ekte OCM/OEM-vare når den ikke er det, inkludert, men ikke begrenset til, falsk identifikasjon av klasse, serienummer, partinummer, datokode eller ytelsesegenskaper; eller (g) en gjenstand utpekt som en mistenkt forfalsket del av amerikanske myndigheter, for eksempel deler oppført i varsler publisert av Defence Contract Management Agency under Government-Industry Data Exchange Program (GIDEP). Deler som har blitt modifisert i henhold til et spesifikt SIONYX-innkjøpsordrekrav, for eksempel overlakkerte, oppgraderte eller oppgraderte deler som er korrekt identifisert som sådan, anses ikke som forfalsket arbeid.

  Leverandøren representerer og garanterer at den ikke skal levere til SIONYX noen artikler, komponenter, varer, sammenstillinger eller andre gjenstander som utgjør forfalsket arbeid. Leverandørens garanti mot forfalsket arbeid skal overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne ordren.

  Leverandøren skal kun kjøpe produkter som skal leveres eller integreres som arbeid til SIONYX direkte fra OCM/OEM, eller fra en distributør som er uttrykkelig autorisert av OCM/OEM. Arbeid skal ikke anskaffes fra uavhengige distributører eller meglere med mindre det er skriftlig godkjent av SIONYX på forhånd.

  Leverandøren skal umiddelbart varsle SIONYX dersom leverandøren blir klar over eller mistenker at den har levert forfalsket arbeid. SIONYX kan beslaglegge det forfalskede verket for videre undersøkelse av dets autentisitet, og leverandøren skal samarbeide fullt ut med enhver slik undersøkelse. SIONYX skal ikke være pålagt å returnere slikt forfalsket arbeid til leverandøren under slik undersøkelse eller senere. Hvis SIONYX etter undersøkelse konkluderer i sin eneste vurdering at arbeid levert av leverandøren utgjør forfalsket arbeid, kan SIONYX rapportere slike fakta til GIDEP.

  Hvis bestillingene krever levering av elektroniske deler, gjelder følgende tilleggskrav: (i) Leverandøren skal overholde DFARS 252.246-7007 og 252.246-7008, og definisjonen av "elektronisk del" deri skal gjelde (ii) Leverandøren skal opprettholde en prosess som er i samsvar med den siste revisjonen av SAE-standarden AS 5553 - Forfalskede elektroniske deler, unngåelse, deteksjon, begrensning og disponering; og (iii) Hvis leverandøren er en OCM/OEM-autorisert distributør av elektroniske deler, skal leverandøren opprettholde en prosess som samsvarer med den nyeste versjonen av SAE-standarden AS 6496 - Fraudulent/Counterfeit Electronic Parts: Avoidance, Detection, Mitigation, and Disposition - Autorisert/Franchisedistribusjon. Hvis leverandøren ikke er en OCM/OEM eller en OCM/OEM-autorisert distributør, skal leverandøren overholde den siste revisjonen av SAE-standarden 6081 - Uredelige/forfalskede elektroniske deler: unngåelse, deteksjon, redusering, disposisjon – distributører. I tilfelle en uforsonlig konflikt mellom denne klausulen og DFARS 252.246-7007 og 252.246-7008, skal DFARS ha forrang.

  Når SIONYX ber om det, skal leverandøren levere OCM/OEM-sertifikater for samsvar og dokumentasjon som viser en ubrutt varetektskjede for de berørte varene fra gjeldende OCM/OEM til leverandøren, inkludert, men ikke begrenset til navnet og plasseringen til eventuelle mellomledd i forsyningskjeden fra leverandøren. OCM/OEM til kilden som leverer direkte til leverandøren. Etter rimelig varsel kan SIONYX revidere eller inspisere leverandørens poster eller interne prosesser for å fastslå samsvar med denne klausulen eller DFARS 252.246-7007, hvis aktuelt.

  I tilfelle arbeid levert i henhold til disse vilkårene utgjør eller inkluderer forfalsket arbeid, skal leverandøren, for egen regning, umiddelbart erstatte slikt forfalsket arbeid med ekte arbeid som er i samsvar med kravene i denne ordren. Til tross for eventuelle andre bestemmelser i denne ordren, skal leverandøren være ansvarlig og ansvarlig for alle SIONYX sine interne og eksterne kostnader knyttet til fjerning og erstatning av forfalsket arbeid, inkludert uten begrensning SIONYX sine kostnader for å fjerne forfalsket arbeid, for å installere erstatningsarbeid og for eventuell testing nødvendig ved reinstallering av Work etter at forfalsket arbeid har blitt byttet. Rettsmidlene i dette avsnittet kommer i tillegg til eventuelle rettsmidler SIONYX måtte ha ved lov, egenkapital eller under andre bestemmelser i disse vilkårene.

  Leverandøren skal inkludere denne klausulen eller tilsvarende bestemmelser i underkontrakter på lavere nivå for levering av varer som vil inngå i eller leveres som Arbeid til SIONYX.

 46. BRUK AV ÅPEN KILDE-PROGRAMVARE. Denne delen gjelder hvis leverandøren bruker eller bygger inn programvare med åpen kildekode i arbeidet som leveres til SIONYX.
 47. For formålene i denne seksjonen skal "Åpen kildekodeprogramvare" bety (a) all programvare som inkorporerer eller bygger inn programvare i, eller bruker programvare i forbindelse med, som en del av, buntet med eller sammen med åpen kildekode, offentlig tilgjengelig eller "gratis". ” programvare, bibliotek eller dokumentasjon, inkludert, uten begrensning, General Public License (“GPL”), Lesser/Library GPL (LGPL), Affero GPL (“APL”), Apache-lisensen, Berkeley Software Distribution (“ BSD")-lisensen, MIT-lisensen, den kunstneriske lisensen (f.eks. PERL), Mozilla Public License ("MPL") eller varianter av disse, inkludert uten begrensning lisenser referert til som "Free Software License", "Open Source License, " "Public License" eller "GPL Compatible License"; (b) programvare som er lisensiert under en programvarelisens for åpen kildekode; eller (c) programvare levert under en lisens som underlegger den leverte programvaren enhver åpen kildekode-programvarelisens, krever at den leverte programvaren er lisensiert med det formål å lage avledede verk eller kan videredistribueres uten kostnad, eller forplikter SIONYX til å selge, låne ut, distribuere, avsløre eller på annen måte gjøre tilgjengelig eller tilgjengelig for tredjeparter den leverte programvaren, eller deler av den, i objektkode- og/eller kildekodeformater, eller produkter som inneholder den leverte programvaren, eller deler av denne, i objektkode og /eller kildekodeformater.

  Leverandøren skal innhente SIONYX sitt skriftlige samtykke før bruk eller innbygging av åpen kildekode-programvare i varene. Dersom leverandøren ikke oppnår slik skriftlig autorisasjon, skal leverandøren holde skadesløs og forsvare SIONYX Indemnitees i samsvar med seksjon 17 (skadeserstatning) fra og mot eventuelle krav knyttet til SIONYX Indemnitees bruk av åpen kildekodeprogramvare.

 48. MILJØHELSE OG SIKKERHETSTJENESTER. Denne delen gjelder hvis leverandøren skal tilby tjenester knyttet til miljøhelse og sikkerhet (“EHS”) knyttet til og utført i lokalene (inkludert tjenester som involverer asbest, farlig avfall, sanering, avløpsvann, brannsikkerhet og overvåking av giftig gass).
 49. Leverandøren skal utføre EHS-tjenestene under disse vilkårene i samsvar med nivået av omsorg og ferdigheter som vanligvis utøves av EHS-fagfolk under lignende omstendigheter. Leverandøren representerer og garanterer at leverandøren har evnen, erfaringen, ekspertisen og midlene som kreves for å utføre EHS-tjenestene som er tenkt under disse vilkårene, og at alle tjenester skal utføres ved bruk av personell, utstyr og materiale som er kvalifisert og/eller egnet for å fullføre tjenestene. Leverandøren skal umiddelbart informere SIONYX om oppdagelsen av ethvert utslipp eller utslipp som, i henhold til miljølover, umiddelbart må rapporteres. Leverandøren vil være eneansvarlig for avhending av prøveforurenset materiale tatt utenfor stedet av leverandøren.

 50. FØDERALE REGERINGER FLOW-DOWN BESTEMMELSER. Denne delen gjelder hvis ordren er utstedt i henhold til en hovedkontrakt mellom SIONYX og den amerikanske regjeringen (som angitt på forsiden av PO).
 51. Leverandøren skal overholde alle gjeldende føderale nedstrømningsbestemmelser i vedlegg A.